gson_cover

#Android libraries – Gson – Xử lý json với thư viện gson trong Android

Xin chào các bạn, trong loạt bài về các thư viện trong android, mình sẽ hướng dẫn cách cài đặt và sử dụng các thư viện này.

Gson là một thư viện giúp developer có thể xử lý nhanh với json, từ parse object sang json string và ngược lại, lấy thông tin từ url (response dưới dạng json string) để parse thành một objec trong chương trình.

 

Trong toàn bộ bài viết, mình sẽ sử dụng android studio để demo.

Dữ liệu mình sẽ get từ một api của Git – lấy thông tin của 1 user dựa vào tên đăng nhập.

Link: https://api.github.com/users/cvtamle

Trên đây là link request lấy thông tin lên server git, cvtamle là tên của 1 user bất kỳ. Thông tin trả về sẽ là đoạn json thông tin public của user đó.

B1. Tạo project android bất kỳ

B2. Trong gradle, trỏ tới thư viện gson (bạn có thể tìm hiểu thêm về gradle trong các ứng dụng trên mạng)

</code>

B3. Trong Manifests, cần cấp quyền truy cập internet cho ứng dụng

<code>

</code>

 

B4. Tạo class chứa các thông tin trả về của Git trả về, mình đặt là GitDTO

Capture

Như hình trên, dữ liệu trả về sẽ gồm các thông tin: login, id, avatar_url,…. Bạn có thể lấy hết thông tin này hoặc lấy các thông tin nào cần thiết.

Ở đây mình lầy 2 thông tin là login và url, nên file class GitDTO gồm 2 thông số như sau

Capture

B5. Viết code xử lý trong MainActivity.java

– Lấy chuỗi json từ url

<code>

</code>

– Parse json string thành object GitDTO  trong chương trình

Capture

Ngoài ra, để chuyển objec thành dạng json string bạn có thể sử dụng câu lệnh sau:

 

Demo chỉ lấy thông tin từ git, parse về objec trong chương trình và show dữ liệu login string bằng Toast. Đây là demo sơ khai nhất về cách sử dụng gson phối hợp vs HttpUrlConnection để lấy dữ liệu từ 1 API, ở các bài tiếp theo mình sẽ hướng dẫn một số thư viện khác, như code đơn giản hơn.

Source code các bạn có thể tải tại đây

Source code